หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิชิตข้อสอบปรัชญาการเมือง
พิชิตข้อสอบปรัชญาการเมือง

admin mps
2020-08-10 20:23:27

บรรยากาศการเรียนการสอบ ในรายวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ดำเนินการสอบด้วยความเรียบร้อบ

โดยการสอบนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา