หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง และกระบวนการประชาธิปไตย
พฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง และกระบวนการประชาธิปไตย

admin mps
2020-08-16 10:01:13

บรรยากาศการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 7

ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองและการเลือกตั้ง

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาพฤติกรรมการเมืองและการเลือกตั้ง มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บรรยาย

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2831 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา