หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

admin mps
2020-09-16 15:07:11

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ป.เอก) 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ป.โท) 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2563

---------------------------------------
สอบถามโทร 021601453, 0968825265

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ 

www.dps.cim.ssru.ac.th (ป.เอก)  www.mps.cim.ssru.ac.th (ป.โท)