หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปรียบเทียบการเมืองในมุมมองนักรัฐศาสตร์
เปรียบเทียบการเมืองในมุมมองนักรัฐศาสตร์

admin mps
2020-09-20 10:44:38

บรรยากาศการเรียนการสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วัลลภ  พิริยวรรธนะ

ผู้เชียวชาญด้านการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

โดยการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญาการเมือง

การเรียนได้จัดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2835 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา