หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การปกครองเปรียบเทียบ
การปกครองเปรียบเทียบ

admin mps
2020-09-30 11:01:03

บรรยากาศการเรียน ในสัปดาห์ที่ 11 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9
ในรายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย
ณ ห้อง 2835 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-----------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265