หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณทรงยศ ใจวงษ์
ยินดีกับคุณทรงยศ ใจวงษ์

admin mps
2020-10-11 14:48:36

ขอแสดงความยินดี นายทรงยศ  ใจวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา