หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล
ยินดีกับคุณเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล

admin mps
2020-10-28 14:20:01

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 5 

เนื่องในโอกาสได้ผ่านระดับ Good การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น