หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

admin mps
2020-12-29 13:28:37

บรรยากาศการเรียน ในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 9 

ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ผู้สอน อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

และแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265