หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับ จ.อ.อ.เอี๊ยะฮ์ซาน หีมมะ
ยินดีกับ จ.อ.อ.เอี๊ยะฮ์ซาน หีมมะ

admin mps
2021-02-04 11:24:54

ขอแสดงความยินดีกับ จ่าอากาศเอกเอี๊ยะฮ์ซาน  หีมมะ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 4
 เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดี (Good)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ

2. อาจารย์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา