หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณหาญณรงค์ ทองรอด
ยินดีกับคุณหาญณรงค์ ทองรอด

admin mps
2021-02-06 15:27:29

ขอแสดงความยินดีกับนายหาญณรงค์  ทองรอด
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดี (Good)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษพลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4. อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา