หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin mps
2021-02-06 15:37:28

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัศมี  ทองสิริไพรศรี
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 2
เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์  กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น