หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้พฤติกรรมการเมือง
เรียนรู้พฤติกรรมการเมือง

admin mps
2018-09-17 21:32:07

บรรยากาศการเรียนการสอนและการนำเสนอรายงานการศึกษา ในสัปดาห์ที่ 13 

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 

ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองและการเลือกตั้ง 

ดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต