หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าใจพฤติกรรมการเมือง
เข้าใจพฤติกรรมการเมือง

admin mps
2018-09-17 21:34:43บรรยากาศการเรียนการสอนและนำเสนอรายงานกลุ่มในสัปดาห์ที่ 14 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง

   การปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง ดำเนินการสอนโดย พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภาย

สาธก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต


----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://mps.cim.ssru.ac.th/