หลักสูตรและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

------------------------------------------------------------------

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)           รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)       Master of Political Science Program in Politics and Government

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)            ร.ม. (การเมืองการปกครอง)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)        M.Pol.Sc. (Politics and Government)


2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ระดับกลาง เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ทั้งแนวทางดั้งเดิมและแนวทางใหม่ มีความสามารถทางด้านเทคนิควิทยาการทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเทคนิควิธีการวิเคราะห์การเมืองสมัยใหม่ ทั้งเป็นผู้นำในการนำความรู้ทางรัฐศาสตร์ไปใช้ทางด้านการปกครอง การเป็นพลเมืองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสังคมไทย


3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร

       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน (ประธานหลักสูตร)

       2. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ

       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์

       4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วัลลภ  พิริยวรรธนะ

       5. รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์  ภาคสุวรรณ

       6. พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ  ประภายสาธก

       7. อาจารย์ ดร.จักรวาล  สุขไมตรี


4. โครงสร้างหลักสูตร

   แผน ก แบบ ก2

 หมวดวิชาเฉพาะ

24 หน่วยกิต

 - วิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

 - วิชาเลือก

6 หน่วยกิต

 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

รวม

36 หน่วยกิต


   แผน ข

 หมวดวิชาเฉพาะ

30 หน่วยกิต

 - วิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

 - วิชาเลือก

12 หน่วยกิต

 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

6 หน่วยกิต

รวม

36 หน่วยกิต


5. รายวิชาในหลักสูตร

    ก. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                      24  หน่วยกิต

        1) วิชาบังคับเรียน                                                                        18  หน่วยกิต

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                                                น(บ-ป-อ)                                                 

MPS5301    แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์                                                            3(3-0-6)

               Approaches to Political Science

MPS5302    ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม                                                         3(3-0-6)    

               Ethical and Political Philosophy

MPS5303    การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ                                                 3(3-0-6)

               Comparative Politics and Government                   

MPS5304    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                                             3(3-0-6)

               Constitutional Law and Political Institutions

MPS5305    การเมืองการปกครองไทย                                                              3(3-0-6)

               Thai Politics and Government

MPS5306    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์                                                           3(3-0-6)

               Research Methodology in Political Science            

                  

        2) วิชาเลือก                                                                 

           - แผน ก แบบ ก2                                                               เรียน   6  หน่วยกิต

       - แผน ข                                                                         เรียน  12  หน่วยกิต

MPS5401     การเมืองการปกครองท้องถิ่น                                                           3(3-0-6)  

               Local Politics

MPS5402    การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท                                 3(3-0-6)  

               Urban and Rural Politics and Governance 

MPS5403    การเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                          3(3-0-6)

               Politics and Policy in Southeast Asia

MPS5404    สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก                                    3(3-0-6)  

               Thai Politics in Regional and Global Context

MPS5405    ทฤษฎีขบวนการทางสังคม                                                               3(3-0-6)

               Social Movement Theory 

MPS5406    พฤติกรรมการเมืองและการเลือกตั้ง                                                     3(3-0-6)

               Political Behavior and Election

MPS5407    การเมืองและนโยบายสาธารณะ                                                           3(3-0-6)  

               Politics and Public Policy

MPS5408    นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ                                                 3(3-0-6)

               Public Policy and Country’s Development

MPS5409    จิตวิทยาความมั่นคงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยระหว่างกลุ่ม                                     3(3-0-6)

               Security Psychology on Intergroup Reconciliation

MPS5410     ความมั่นคงของชาติยุคใหม่                                                              3(3-0-6)

               National Security for a New Era

MPS5411      การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในทางการเมือง                            3(3-0-6)

               Change and Conflict Management in Politics

MPS5412     กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์                                                      3(3-0-6)

               Restorative Justice


ค. หมวดวิทยานิพนธ์                                                                           6/12  หน่วยกิต

       แผน ก แบบ ก2

MPS5501    วิทยานิพนธ์                                                                             12 หน่วยกิต  

               Thesis

       แผน ข      

MPS5502    การค้นคว้าอิสระ                                                                        6  หน่วยกิต  

               Independent Study


ง. หมวดวิชาเสริม                                                            

ENG5601     ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                      3(0-0-0)

               English for Graduate Studies

MPS5601     สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                                                         3(0-0-0)

               Statistics for Educational Research


6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

    บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพ ในหน่วยงานที่ต้องการผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำการบริหารจัดการระดับสูง เช่น

    6.1 ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น

    6.2 ผู้บริหารในหน่วยงานภาคเอกชน

    6.3 นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

    6.4 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

    6.5 ผู้ประกอบการอิสระ


ใบแนบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต.pdf