Download แบบคำร้องต่าง ๆ


Download แบบคำร้องต่าง ๆ

แบบคำร้องบัณฑิตวิทยาลัย

 • บว.01/00 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.02 เค้าโครงความคิดการค้นคว้าอิสระ (Concept Paper) : ดาวน์โหลด
 • บว.03 แบบอนุมัติเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของคณะกรรมการหลักสูตร : ดาวน์โหลด
 • บว.04/06 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.05/10 แบบขออนุมัติสอบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.06 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.06/04 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.07 แบบส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ : ดาวน์โหลด
 • บว.08/07 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.08/07 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ : ดาวน์โหลด
 • บว.09-06 แบบขอหนังสือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ :  ดาวน์โหลด
 • บว.10-06 แบบขอหนังสือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ :  ดาวน์โหลด
 • บว.11 แบบขอตรวจความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.12 แบบขอตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว. 13 ระเบียนประวัติการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา https://goo.gl/yRQhmr
 • บว.14-06 แบบกลั่นกรอง : ดาวน์โหลด
 • บว.15-02 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.16-02 ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.17-04 แบบส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.18-04 แบบประเมินคุณภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ดาวน์โหลด
 • บว.19 แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารบัณฑิตศึกษา https://goo.gl/VFjPxD
 • บว.20 แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ : ดาวน์โหลด
 • บว21 แบบสอบถามข้อมูลมหาบัณฑิต https://goo.gl/hA1jwC
 • บว.22 แบบฟอร์มขอรับทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ : ดาวน์โหลด
 • บว.23-02 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการศึกษา : ดาวน์โหลด
 • บว.24 แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.25-02 แบบเสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์ และขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.26-02 แบบขอสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) : ดาวน์โหลด
 • บว.27 ใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ : ดาวน์โหลด
 • บว.28 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน : ดาวน์โหลด
 • บว29/01 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในที่ประชุมวิชาการ https://goo.gl/tUEUY3
  บว29/02 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในวารสารวิชาการ https://goo.gl/YLxAUy
 • บว30 หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://goo.gl/NyzVNC
 • บว.31 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา : ดาวน์โหลด  และเอกสารแนบขอคำสำเร็จการศึกษา
 • บว.32 คำร้องขอย้ายสาขาวิชา : ดาวน์โหลด
 • บว.33-01 แบบขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา : ดาวน์โหลด
 • บว.34-02 แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (อักขราวิสุทธิ์) : ดาวน์โหลด
 • - คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ
 • บว.35 แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์  :  ดาวน์โหลด
 • บว.36 การตรวจรูปแบบก่อนยื่นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ :  ดาวน์โหลด
 • บว.37 แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดาวน์โหลด
 • FM-RG-02: คำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
 • Concept Paper สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 
ใบคำร้องมหาวิทยาลัย

ใบคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องขออนุญาตลาเรียน

คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

คำร้องขอชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย กรณีนักศึกษาสถาบันอื่นเรียนสมทบ

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา

คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า

คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

คำร้องการขอใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรชำรุด/สูญหาย

คำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

คำร้องขอตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา/ตรวจสอบผลการเรียน

ใบคำร้องขอคืนสภาพและรักษาสภาพ

คำร้องการขอย้ายสถานศึกษาไปมหาวิทยาลัยอื่น

คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

คำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คำร้องขอลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต

คำร้องการขอรับใบประกาศนียบัตรล่าช้า/ใบปริญญาบัตรล่าช้า/ใบประกาศนียบัตรบัณฑิตล่าช้า

หนังสือมอบฉันทะ


แบบบันทึกการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ